Hyväksymismenettely kosteusvaurion kuntotutkijan koulutukselle

FISE Oy:n hallitus hyväksyy kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyteen valmentavat koulutukset pätevyyslautakunnan esitysten pohjalta. Koulutusta järjestävä oppilaitos hakee hyväksyntää koko kosteusvaurion kuntotutkijan koulutuksen järjestämiseen sisältäen kaikki moduulit.

Moduulien sisältö on kuvattu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015. Terveydensuojelulain 49 §:n mukaisen ulkopuolisen asiantuntijan koulutuksen sisältö on jaettu kolmeen moduuliin. Kosteusvaurion kuntotutkijan koulutuksessa moduulien laajuus on seuraava:

 1. Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen, torjunta vähintään 7 op
 2. Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakenne‐ ja tuotantotekniikka ja juridiikka vähintään 17 op
 3. Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka 3 op

 

Edellytykset koko koulutuksen (27 op) järjestämiseksi

Koko kosteusvaurion kuntotutkijan koulutuksen järjestäjän on osoitettava, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. Koulutuksen järjestäjän tulee olla hyvämaineinen oppilaitos tai muu koulutusorganisaatio, jolla on valmius toteuttaa talonrakennusalaan, korjausrakentamiseen ja sisäympäristöön liittyviä koulutuksia.
 2. Koulutuksen järjestäjän tulee olla toiminut vähintään 5 vuotta korjausrakentamisen kouluttajana ja sillä on oltava kyky järjestää pätevöitymiseen johtavaa korkeakoulutasoista koulutusta ja riittävät resurssit koulutusten järjestämiseen.
 3. Koulutuksen sisällön suunnittelusta ja toteutuksen koordinoinnista vastuullisen vetäjän on oltava pätevä. Hänellä on oltava:
  1. talonrakennusalan korkeakoulututkinto ja riittävät tiedot talonrakentamisesta niin uudis- kuin korjausrakentamisessa tai vastaava talonrakennusalan tutkinto (RI)
  2. työkokemusta korjausrakentamiseen liittyvän koulutuksen järjestämisestä ja opintosuoritusten laajuuden (op) arvioimisesta vähintään 5 vuotta, työkokemusta korjausrakentamisesta (esim. tutkimus, suunnittelu, työnjohto)

Hyväksynnän hakeminen

Hyväksyntä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella FISEltä. Hakemus käsitellään kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyslautakunnassa, joka antaa siitä esityksen FISEn hallitukselle. FISEn hallitus päättää koulutuksen hyväksymisestä.

Koulutuksen järjestäjä toimittaa vuosittain päivitetyt tiedot koulutuksesta FISEen siinäkin tapauksessa, että koulutus järjestetään saman sisältöisenä. Hyväksyntää edellyttävien tekijöiden muutoksista on ilmoitettava FISEen välittömästi.

Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevöitymiseen valmentavan koulutuksen järjestäjän on liitettävä hakemukseensa tiedot seuraavista asioista:

 1. Aiempi kuntotutkijan koulutukseen liittyvä kouluttajakokemus
 2. Aiemmat pätevöittävät koulutukset (pätevyys, kesto, opiskelijoiden määrä)
 3. Vastuullisen vetäjän pätevyys ja kokemus sekä työnkuva, joilla varmistetaan koulutuksen laatu
 4. Selvitys siitä miten koulutuksen laatu on varmistettu
 5. Hakemansa koulutuksen toteuttamissuunnitelma:
  • eri moduulien opetusohjelmat ja aikataulutus
  • opettajat ja heidän pätevyytensä
   • pyydettäessä CV:t
  • moduulien opintosuunnitelmat ja opetusmenetelmät
   • lähiopetusta on oltava vähintään 30 % kunkin osamoduulin sisällöstä
    • osaamistavoitteet
    • luento‐opetuksen osuus
    • laboratorioharjoitusten osuus
    • harjoitustöiden raportoinnin tapa ja hyväksyntämenettely
    • tenttien määrä ja järjestystapa sekä hyväksyntämenettely
    • sähköisten oppimisympäristöjen käyttötapa ja osuus
  • Koko koulutuksen järjestämisessä näyttötyö sisältäen kaikkien moduulien aihealueet
   • opinto-ohjelmassa on oltava näyttötyö, jolla eri osa-alueiden käytännön osaaminen tunnistetaan ja kytketään yhdeksi kokonaisuudeksi
    • esim. vaativan moniongelmaisen kohteen kuntotutkimusharjoitus ja henkilökohtaisesti laadittu kuntotutkimusraportti
    • näytön vastaanotto- ja hyväksymismenettely
 6. Koko koulutuksen järjestäjän on esitettävä yhteistyökumppanien pätevyys ja osuus koko koulutuksesta sekä tähän liittyvät kirjalliset sopimukset
 7. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen (AHOT) toimintatavat:
  • opintojen vastaavuus/ hyväksymismenettely
  • työkokemuksella hankitun osaamisen vastaavuus/ hyväksymismenettely
 8. Koulutuksesta annettavan todistuksen sisältö (osamoduulit opintopisteineen, niiden arviointi)
 9. Opiskelijapalautteen keräys‐ ja yhteenvetotavat ja palautteen vaikutusmahdollisuus

Koulutuksen järjestäjän on raportoitava vuosittain järjestettyjen koulutusten tuloksista sisältäen määrälliset ja laadulliset tulokset sekä esille tulleet kehittämistarpeet.

FISE perii koulutuksen hyväksynnästä maksun, joka vahvistetaan vuosittain. Maksun suuruus ilmoitetaan FISEn verkkosivuilla. FISE ylläpitää verkkosivuillaan ajantasaista listaa hyväksytyistä koulutuksista. Edellytyksenä listalla ololle on hyväksytty koulutus ja päivitettyjen tietojen toimittaminen vuosittain.  

Kosteusvaurion kuntotututkijan koulutuksen sisältövaatimukset ja osaamistavoitteet